Vi är Contentor

Integritetspolicy Contentor AB

Vi värnar om din integritet och följer strikta riktlinjer för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter. Vänligen läs vår integritetspolicy för att förstå hur vi samlar in och använder informationen för att skapa en säker och trygg upplevelse för dig.

Privacy policy Contentor

Contentor AB med organisationsnummer 559028–1902 och med adress Bredgatan 11, 252 25 Helsingborg (”vi”, ”oss”, ”Contentor”) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig.

För oss på Contentor är våra kunders förtroende av största vikt. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. För att informera om hur vi behandlar personuppgifter har vi upprättat den här Integritetspolicyn. Integritetspolicyn utgår från gällande rätt och förtydligar hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter och värna om din integritet. Om du har några frågor om användningen av dina personuppgifter i enlighet med denna information, kontakta oss på gdpr@contentor.se.

Contentor samlar in information om dig genom den information som du själv delger oss när du besöker vår hemsida, söker jobb hos oss, ingår avtal med oss, använder dig utav våra tjänster, efterfrågar offert eller som du i övrigt delger i kommunikation med oss samt genom information insamlad från tredje part. Contentor samlar information om dig från tredje part som har samlat in uppgifterna med ditt samtycke och som med laglig grund kan dela uppgifterna med oss. Dessa tredje parter varierar från en tid till en annan.

Vi jobbar ständigt med att förbättra vår verksamhet, därför kan Integritetspolicyn komma att ändras från en tid till annan. Vi kan komma att uppdatera Integritetspolicyn till följd av förändringar i den juridiska, tekniska eller affärsmässiga utvecklingen. När vi uppdaterar Integritetspolicyn kommer vi att informera dig. Du kan se när den senaste uppdaterades genom att kontrollera datumet längst ner i denna Integritetspolicy.

Syftet med Integritetspolicyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan tillvarata dina rättigheter. Vi strävar efter att vara transparenta med hur vi använder dina personuppgifter.

Denna Integritetspolicy är uppbyggd på följande sätt:

  1. Personuppgifter som behandlas när du är inne på vår hemsida
  2. Personuppgifter som behandlas när du söker jobb hos oss
  3. Personuppgifter som behandlas när du ingår avtal med oss att använda våra tjänster och är kontaktperson när vi ingår affärer med företaget du är anställd på eller efterfrågar offert
  4. Personuppgifter som vi behandlar efter att du har ingått avtal med oss
  5. Personuppgifter som behandlas vid direkt marknadsföring
  6. Personuppgifter som behandlas på grund av rättslig förpliktelse eller för att tillvarata rättliga anspråk
  7. Vilka vi delar dina personuppgifter med
  8. Överföringar utanför EU/EES
  9. Hur vi skyddar dina personuppgifter
  10. Dina rättigheter

Tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om du önskar inkomma med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten avseende vår behandling av
dina personuppgifter så har du rätt att göra det. Vänligen se www.imy.se för mer information om hur du går till väga.

1. Personuppgifter som behandlas när du är inne på vår hemsida

2. Personuppgifter som behandlas när du söker jobb hos oss

3. Personuppgifter som behandlas när du ingår avtal med oss att använda våra tjänster och är kontaktperson när vi ingår affärer med företaget du är anställd på eller efterfrågar offert

4. Personuppgifter som vi behandlar efter att du ingått avtal med oss

5. Personuppgifter som behandlas vid direkt marknadsföring

6. Personuppgifter som behandlas på grund av rättslig förpliktelse eller för att tillvarata rättsliga anspråk

7. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar endast dina personuppgifter i det fall det är nödvändigt för vår verksamhet. Vi delar dina personuppgifter med våra samarbetspartners så som Wordbee SA (VAT: LU22550164), Hubspot Ireland Limited (VAT: IE9849471F), Google Ireland Limited (VAT: IE6388047V), Google Cloud EMEA Limited (VAT: IE3668997OH), Verified Global AB (organisationsnummer: 556883-1233), Teamtailor AB (organisationsnummer: 556936-6668), vår revisor Kim Lavin på Baker Tilly Helsingborg AB (organisationsnummer: 559053–9655), vår leverantörer av löneadministration Edacta AB (organisationsnummer: 559245-1123), vår IT-leverantör Future IT Partner Skåne AB (organisationsnummer: 556884-2859) och vår hemsideleverantör ODERLAND Webbhotell AB (organisationsnummer: 556680-8746).
IT-leverantörer – Vi använder IT-leverantörer som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera vår tjänst, särskilt vad gäller programmering och utveckling av tjänsten.

Leverantör av redovisningstjänster – Vi använder externa leverantörer av redovisnings- och bokföringstjänster, leverantörerna är nödvändiga för att vi ska kunna fakturera och bokföra i vår verksamhet.
Myndigheter och rättsväsende – Vi kan dela dina personuppgifter när vi, i god tro, anser att det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att besvara rättsliga anspråk.

Vi kan också dela dina personuppgifter när vi, i god tro, misstänker att det är nödvändigt med hänsyn till nationell säkerhet, polis- och underrättelseverksamhet eller för att undvika dödsfall eller personskada, förutsatt att dessa intressen inte övervägs av dina rättigheter och friheter för skydd av dina personuppgifter.

Vi kan också lämna ut personuppgifter till utomstående då det särskilt överenskommits mellan oss och dig, då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina eller våra rättigheter, eller om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

8. Överföringar utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES men den kan även komma att överföras till länder utanför EU/ESS. Om vi överför dina personuppgifter till länder utanför EU/ESS kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Detta kan innebära att signera standardavtalsklausuler beslutade av EU-kommissionen eller inhämta ditt uttryckliga samtycke för överföringen.

9. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk, avslöjande, ändring, förstörelse, obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt. Contentor medarbetare, uppdragstagare och dess leverantörer är skyldiga att följa Contentor regler, Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

10. Dina rättigheter

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men i de fall behandlingen stöder sig på fullgörande av avtal måste vi ha dina uppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden. Om du inte lämnar dina personuppgifter finns det risk för att vi inte kan åta oss förpliktelser enligt avtal.

Vi kan be om ditt samtycke för att behandla vissa av dina personuppgifter. Du är inte skyldig att ge ett sådant samtycke om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för de specificerade ändamålen. Du kan återkalla ditt samtycke närsomhelst genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke är återkallandet giltigt från tidpunkten för återkallandet och det påverkar inte behandling som vi utfört under tiden innan återkallelsen skedde.

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på gdpr@contentor.se.

Rätt till information – Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till tillgång – Du har rätt att vända dig till oss och begära att få veta vad för personuppgifter vi behandlar om dig och begära en kopia av dessa (rätten att begära registerutdrag).

Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga, ofullständiga eller inaktuella uppgifter rättade och komplettera med korrekta uppgifter. Du har också som huvudregel rätt att få information om vart vi har inhämtat den felaktiga uppgiften.

Rätt till radering – Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina uppgifter raderade (rätten att bli bortglömd).

Rätt till begränsning av behandling – Under vissa förutsättningar har du rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar – Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Du har således rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet – Under vissa omständigheter har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och föra över de personuppgifter som du själv har lämnat till Contentor till en annan verksamhet/personuppgiftsansvarig.

Rätt till återkallelse av samtycke – Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för fortsatt behandling av de personuppgifter som Contentor behandlar med sådan rättslig grund.

Rätt att inge klagomål – Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida https://www.imy.se/.

Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 22 januari 2024.