Vi är Contentor

Allmänna villkor

Välkommen till Contentors allmänna villkor som reglerar våra tjänster och samarbete. Här täcks områden som offert, prissättning, leverans och ansvar. Vi rekommenderar att du noga läser igenom för att säkerställa en transparent och ömsesidigt fördelaktig affärsrelation. 

Allmänna-villkor

Offert

Offert gäller i 30 dagar. Genom att godkänna Contentors offert accepterar du Contentors allmänna villkor. Avtalet upprättas automatiskt, omedelbart när du bekräftar din beställning. En offert anses ej bindande, såvida kunden ej presenterat hela materialet som ska översättas för Contentor, med angivande av ändamål och ev. önskade kringtjänster.

Priser

Priserna beräknas efter volym, svårighetsgrad och layoutformat. Volym beräknas som antalet ord i källtexten. Alla ord och siffergrupper, samt kod räknas som ord.

Ändringar

Ändringar av ursprungstexten som tillkommer efter det att prisöverenskommelse gjorts debiteras särskilt i enlighet med Contentors ordinarie prissättning.

Försening

Skulle påbörjandet eller fullföljandet av projektet bli fördröjt av omständigheter som är hänförliga till kunden eller förhållande på dennes sida förbehåller Contentor sig rätten att debitera de faktiska kostnader som uppstår för Contentor på grund av detta. Skulle påbörjandet eller fullföljandet av projektet bli fördröjt av omständigheter som är hänförliga till Contentor har kunden rätt till nedsättning av köpeskillingen i enlighet med punkten ”Leverans” nedan för de delar som inte levererats i tid.

Leverans

Contentor kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att leverans sker vid den tidpunkt som överenskommits. Om Contentor märker att utsatt leveranstid ej kommer att kunna hållas ska kunden snarast möjligt meddelas om detta samt acceptera förseningen för att den ska anses godkänd. Godkänner kunden förseningen i samband med detta ska projektet fullföljas inom skälig tid eller på annan tid som må överenskommas med kunden. Om kunden p.g.a. förseningen istället väljer att avbryta projektet, äger denna rätt att efter erlagd betalning nyttja den översättning som färdigställts. I detta fall ansvarar Contentor dock inte för den levererade texten.

Contentors ansvar för försening är begränsat till en nedsättning av köpeskillingen för det aktuella projektet. Contentor eller Contentors leverantörer och översättare ska inte under några omständigheter ansvara för skador och/eller förluster, som uppkommit i samband med eller till följd av försening som uppstått p.g.a. kundens fördröjning.

Syfte

Kunden ska vid beställning tydligt ange översättningens syfte/användningsområde. Önskar kunden använda översättningen för annat ändamål än vad som angivits vid beställningen, ska Contentor informeras om detta. Använder kund en översättning för annat ändamål än angivet vid beställning, ansvarar Contentor ej för den levererade texten. Vid anpassning av översättning för nytt ändamål förbehåller sig Contentor rätten att debitera kunden för detta arbete. Kan kunden ej ange översättningens användningsområde, alternativt kan Contentor ej inhämta denna information från kunden, utför Contentor översättningen enligt vad Contentor finner troligast.

Avbrytande

Skulle projektet avbrytas av kunden av omständigheter som inte är hänförliga till Contentor, förbehåller sig Contentor rätten att debitera det fulla överenskomna priset för uppdraget.

Betalningstermin

Projekt som spänner under mindre tid än en (1) månad debiteras vid projektets slutförande. För projekt som löper under en längre tid än en (1) månad görs en månatlig avräkning. Fakturering sker med 20 betaldagar netto.

Kreditupplysning

Sedvanlig kreditupplysning görs före samtliga beställningar för alla nya kunder. Om kreditupplysningen inte blir godkänd eller om det gäller ett nystartat bolag gäller 100 % förskottsbetalning vid samtliga beställningar. Contentor utför inte uppdrag åt privatpersoner.

Ansvar och garanti

Contentor ansvarar för att kvaliteten på översättningen överensstämmer med god sed för översättning, att den utförs av erfarna översättare och att de instruktioner som kunden gett beaktas.

Contentors ansvar för fel i översättning gäller bara under förutsättning att eventuella felaktigheter i översättningen har påtalats inom skälig tid (dock senast trettio (30) dagar från leverans), samt att Contentor getts möjlighet att rätta till felaktigheterna.

Contentors ansvar är begränsat till en nedsättning av köpeskillingen för det aktuella projektet och ska aldrig överstiga det avtalade priset för det aktuella projektet (dock aldrig mer än 50 000 svenska kronor exklusive moms per projekt). Contentor eller Contentors leverantörer och översättare ska inte under några omständigheter ansvara för skador och/eller förluster, som uppkommit i samband med eller till följd av användning av Contentor utförd översättning, språkgranskning eller annat uppdrag.

Vid projekt där kunden godkänt en provöversättning eller varit delaktig i urvalet av översättare är Contentors ansvar för levererat material mycket begränsat och gäller endast vid grava och omfattande felaktigheter. Vid priser under SEK 1,39/ord inskränker sig Contentors ansvar endast för grava och omfattande felaktigheter.

Kunden är medveten om och accepterar att kunden är ensamt ansvarig för att all information och material som kunden tillhandahåller Contentor inom ramen för avtalet är korrekt och inte gör intrång i annans rätt. Contentor kan följaktligen inte hållas ansvarigt för eventuella fel eller brister i leverans eller delleverans av projekt som uppkommer till följd av fel i det material eller den information som tillhandahållits av kunden.

Contentor har en ansvarsförsäkring hos Länsförskringar Skåne motsvarande en (1) miljon kronor.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt (moms) tillkommer samtliga priser.

Giltighet

Contentor förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor och förbinder sig att i förväg meddela den eller de kunder som på något sätt kan komma att påverkas av att villkoren ändras.

Force Majeure

Contentor eller Contentors underleverantörer är inte ansvarigt/ansvariga för skador, förseningar och/eller förluster som kan uppstå om Contentor eller Contentors leverantörer och översättare fördröjs eller omöjliggörs på grund av eldsvåda, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, uppror, upplopp och arbetskonflikt.

Tvist

Tvist med anledning av uppdrag skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten löses, skall tvisten avgöras i domstol, med Helsingborgs tingsrätt som första instans.

Insikter från Contentor Blogg

Lansera på nya marknader på några timmar? - Här är utmaningarna som hindrar

Utmaningarna med AI-översättningar: 7 lärdomar och 7 lösningar

Nyhet: Contentor introducerar banbrytande Content-as-a-Service med ny prismodell

Smart routing

Smart Routing - nyckeln till den bästa maskinöversättningen

Effektiva verktyg

Verktyg som effektiviserar översättningarna

Kontakta oss eller be om offert!

Det är A och O för oss att du som kund blir nöjd med det vi levererar och att du vill fortsätta samarbeta med oss. Om du har några frågor, vill göra en beställning  eller be om en kostnadsfri offert – tveka inte att kontakta oss.